5. september 2017

Landskapsarkitetur

Våre landskapsarkitekter har lang erfaring med planlegging og utforming av arealer rundt næringsbygg, boligområder, skolegårder, institusjoner, barnehager og samferdselsprosjekter. Landskapsarkitektene i UnionConsult har fokus på å jobbe tverrfaglig.

Landskapsarkitektur er et bredt fagfelt som dekker alt fra detaljprosjektering til overordnet planlegging av boligområder og større landskapsområder. I vårt arbeid er det viktig å kombinere utforming for fysisk aktivitet og rekreasjon. Stedets kvaliteter og identitet gir utgangspunkt for mulighetene i hvert enkelt prosjekt.

Bærekraftige løsninger

Klimautfordringene er også en integrert del av vår prosjektering. Vi har et tett samarbeid med våre dyktige VA-ingeniører for å sikre god og bærekraftig overvannshåndtering som tar hensyn til biologisk mangfold og blågrønn struktur i alle skalaer.
Gjennom god formgivning og holdbar materialbruk forenkles vedlikeholdet slik at anlegget står seg over tid.

Tilpassede metoder og verktøy

Ut fra behov i hvert enkelt prosjekt tilpasser vi arbeidsmetoder og prosjekteringsverktøy. Vi utarbeider blant annet mulighetsstudier, idéskisser, konseptskisser, illustrasjoner, 3D illustrasjoner, designmaler, grønnstrukturplaner, skjøtselsplaner, BIM modeller og alle nødvendige tegninger til byggesøknad samt oppfølging i byggeperioden.


Les mer om:

Regulering