5. september 2017

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

UnionConsult har de senere år bygd opp en egen avdeling som tilbyr tjenester innenfor SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) med bakgrunn i de krav som fremkommer i Byggherreforskriften.

Vårt mål er å komme så tidlig inn i prosessen som mulig for å kunne gi byggherren gode råd om SHA i utviklingsfasen, og deretter videreføre dette arbeidet i prosjekterings- og utførelsesfasen.

Vi har erfaring med de fleste type prosjekter, både nybygg og rehabilitering. Eksempler på våre oppdrag er infrastruktur, kraftstasjoner, skoler, kjøpesentre, næringsbygg og boligfeltutbygging for å nevne noen.

Vi har lang og god erfaring med å utarbeide SHA-planer, foreta risikovurderinger og ivareta alle rollene som er definert i Byggherreforskriften: byggherrens representant, SHA-koordinator for prosjekteringen (KP) og SHA-koordinator for utførelsen (KU).

HMS eller SHA? De to begrepene kan være lett å forveksle, men det er en sentral forskjell. Mens HMS både tar det ytre og indre miljøet i betraktning, er SHA-begrepet rettet mot arbeidstakerne på bygge- og anleggsplasser.

Byggherrens ansvar

Byggherreforskriften tillegger byggherren et stort og overordnet ansvar for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygg- og anleggsplassen blir ivaretatt. Byggherreforskriften § 7 fastslår at det før oppstart av bygge- eller anleggsarbeid skal foreligge en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres. Vår erfaring er at mange byggherrer ikke er klar over hva dette innebærer.

Vi veileder deg

Vår referanseliste omfatter rammeavtaler med kommunale og fylkeskommunale etater, store flergangsbyggherrer og mindre engangsbyggherrer –  som kanskje mest av alle har behov for god hjelp og veiledning i Byggherreforskriften. Dette tilbyr vår profesjonelle stab av rådgivere.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat enten det gjelder SHA i henhold til Byggherreforskriften, som er vårt hovedarbeidsområde, men også om HMS i henhold til Internkontrollforskriften hvor vi også besitter stor kompetanse. Ikke noe oppdrag er for lite – og intet for stort.


Les mer om:

Forvaltning, drift og utvikling