9. august 2017

Vår historie

UnionConsults grunnlag startet allerede på 40-og 50-tallet når herrene Sjetne, Hegge, Haukås, Frederiksen, Melby, Haugerud, Riseng og Kiehl etablerte sine respektive kontorer innen henholdsvis VVS og klimateknikk, konstruksjonsteknikk og arkitektur. Dette dannet grunnlaget for det vi i dag kjenner som UnionConsult.

Gjennom nesten ett århundre har UnionConsult vært en av de fremste rådgiverkontorene i landet. Vi er i løpet av denne tiden gitt tillit til å restaurere og designe flere av landets mest kjente og kjære bygg, slik som Eidsvollsbygningen, Slottet, Statsministerboligen, Regjeringskvartalet, Stortinget, Akershus Festning og Sametinget. 

Kåre Haukås AS

I 1955 Startet Kåre Haukås opp sitt rådgivende ingeniørkontor. Utover 60- og 70 taller var Kåre Haukås AS blant, og tidvis det aller største rådgivende ingeniørkontorer innen VVS og Klimateknikk. Kontoret hadde sin kjernekompetanse innen forsvarsanlegg og fjellanlegg, og gjennomføre en rekke spennende prosjekter i arktiske klima. Kåre Haukås AS har prosjektert flere av de største forsvarsinstallasjonene i Norge, Gardermoen (OSL), og AHUS. Denne arven og kompetansen er videreført i UnionConsult, og vi er stolte av å være landets ledende ingeniørkontor innen denne type anlegg.

Kåre Haukås ledet selskapet frem til slutten av 80-tallet, da vår nåværende Konsernleder Jan Løkke ble tatt opp som medeier selskapet. Kåre fulgte selskapet frem til sin pensjon i 1996 da Jan Løkke overtok som Daglig Leder. Samme året flyttet også selskapet fra sentrum i Oslo og opp på Ryen, hvor UnionConsult har hatt sitt hovedkontor siden.

Boro VVS og Miljø AS og Siv.Ing P.K Lie AS

Utover 90 og tidlig 2000 tall drev UnionConsult som ett rent vvs-teknisk rådgiverkontor under navnet Boro VVS og Miljø AS.  I 2002 fusjonerte selskapene Boro VVS og Miljø AS og Siv.Ing P.K Lie AS og markedsførte seg under navnet UnionConsult Boro VVS og Miljø AS. Siv.Ing P.K Lie AS ble drevet av Per Lie, som var en av de tidligere partnerene i Kåre Haukås AS. Per Lie fulgte UnionConsult videre til sin pensjon i 2016, og har i løpet av sin karrière blant annet deltatt i prestisjetunge prosjekter slik som rehabiliteringen av Det Kongelige Norske Slott. Erik Young og Frode Lundberg var også medeiere i P.K Lie AS, og er fortsatt aktive i UnionConsult. Erik Young er i dag medeier i selskapet, og daglig leder i UnionConsult Boro VVS og Milø AS. Frode er også med på eiersiden i UnionConsult.

UnionConsult

Siv.Ing Lars Løkke, og Siv.Ing Eirik Løkke ble tatt opp som medeiere i UnionConsult i hhv 2003 og 2007, og bidro til å skape kontinuitet i selskapet. Med deres inntog på eiersiden i selskapet var grunnlaget for langsiktighet og utviklingen av et tverrfaglig kontor lagt.

VKR AS og Melby og Haugerud AS

2008 ekspanderte UnionConsult videre og VVS rådgiver kontoret Melby og Haugerud AS ble en del av gruppen.  Kjernekompetansen i kontoret var store forretningsbygg, og større offentlige bygninger. Da spesielt med vekt på varmeanlegg. Siv.Ing Per Heggen var en av parterne i Melby og Haugerud AS, og har siden overtagelsen av selskapet vært partner i UnionConsult, og har kjørt noen av de største prosjektene vi har hatt på VVS. Siv.Ing Per Heggen har blant annet vært fagansvarlig for alle VVS og Klimatekniske arbeider ved utvidelsen av Regjeringskvartalet R6.

Senere i 2008 ble også VVS og Klimarådgivning AS en del av UnionConsult. VVS og klimarådgivning AS var igjen en sammenslutning av selskapene Oddvar Hegge AS og Jostein Sjetne AS. Jostein Sjetne etablerte opprinnelig sitt kontor med avdelinger i Trondheim og i Narvik. For senere å etablere seg i Oslo. Kjernekompetansen hos selskapet var innen større kontor og foretningsbygg Sivilingeniørene Stein Karlsen og Olav Botnan overtok driften av selskapet i 1997, og er fortsatt aktive i UnionConsult. Siv.Ing Olav Botnan har i tillegg til kompetanse innen store offentlige bygninger, opparbeidet seg en spesialkompetanse innen eldre og verneverdige bygg. Han har blant annet vært fagansvarlig for store rehabiliterings prosjekter på Oskarsborg og Akershus Festning. Siv.Ing Stein Karlsen har i tillegg til kompetanse innen offentlige bygninger opparbeidet seg en spesialkompetanse innen klimatisering og vvs anlegg fra el-forsyningssektoren. Sammen med Siv.Ing Per Heggen er Olav Botnan og Stein Karlsen fortsatt en del av vår faglige spydspiss innen VVS og Klimateknikk.

AS Frederiksen – UnionConsult blir tverrfaglig

I løpet av de første årene på 2000- tallet ble det gjort en strategisk beslutning om at UnionConsult skulle stå imot de stadig flere internasjonale selskapene som etablerte seg i Norge. Som ett ledd i å opprettholde vår selvstendighet, og ta opp kampen mot de store selskapene, så ble det viktig å etablere et tverrfaglig miljø. I 2012 ble AS Frederiksen en del av UnionConsult. Selskapet var samlokalisert med BA8 AS som også ble en del av UnionConsult i 2012.

AS Frederiksen ble etablert I 1953 av Ole Falk Frederiksen, som kom til å bli utgangspunktet for byggavdelingen i UnionConsult. Oppkjøpet av AS Frederiksen og BA 8 AS var første ledd i UnionConsults strategi om å bli en mellomstor, landsdekkende og tverrfaglig rådgiver gjennomført. AS Frederiksen og Kåre Haukås AS hadde samarbeidet nært fra 1980-tallet ved gjennomføring av en rekke prosjekter for Forsvar og offentlige byggherrer, og begge selskapene hadde opparbeidet en unik kompetanse innen byggerier i ekstreme klima, og fortifikatoriske anlegg. Siv.Ing Erik Sjetnan overtok driften av AS Frederiksen allerede i 1980 og fulgte selskapet, og videre i UnionConsult helt til sin pensjon sommeren 2017. Siv.Ing Erik Sjetnan hadde en svært variert kompetanse, men blant de mest kjente byggene han prosjekterte kan blant annet Sametinget, Universitetet på Svalbard, og en rekke store forsvarsanlegg nevnes. Når Ing. Jens Birkely overtok som daglig leder for UnionConsult Frederiksen AS i 2013 utviklet han selskapet videre til også å få inn tt fagmiljø på prosjektadministrasjon, akustikk, bygningsfysikk og geoteknikk.

UnionConsult blir et komplett tverrfaglig rådgiverkontor

UnionConsult  utviklet elektro-, IKT- og automatikkavdeling gjennom organisk vekst, samtidig med etableringen av bygg-miljøet, og I 2013 samlokaliserte vi alle våre avdelinger i moderne lokaler sentralt på Ryen.

UnionConsult sprer seg geografisk

UnionConsults første steg mot å bli ett landsdekkende rådgiverkontor skjedde i 2015 når rådgiverkontoret Raad AS, i Elverum ble en del av UnionConsult. Raad AS er videreføringen av Tøfte og Smestad AS som ble etablert i Elverum i 1977.

I 2015 fortsatte prosessen med å bli ett landsdekkende rådgiverkontor. UnionConsult etablerte kontor i Fredrikstad under navnet UnionConsult Øst+ As, som allerede etter 2 års drift har blitt snart 20 medarbeidere. I 2015 ble også Tegnekontoret Innlandet en del av UnionConsult, og er utgangspunktet for vårt avdelingskontor i Brumunddal.

2016 fortsatt i samme ånd, med stadig flere nyetableringer av kontorer. UnionConsult etablerte seg i Hønefoss. Plan og Prosjekt Arkitektteam AS ble også en del av UnionConsult i 2016, og dannet grunnlaget for vår satsning i Lillehammer. Plan og Prosjekt var ett spennende tilskudd til vår arkitektursatsning, og deres kompetanse som var tuftet på OL i Lillehammer bidro til vår spisskompetanse innen idrettsanlegg. Sivilarkitektene og brødrene Ståle og Arild Sletten etablerte Plan og Prosjekt allerede i 1986 og har blant annet designet den ikoniske Pellestova på Hafjell og Cyber Forsvaret for Forsvarsbygg.

2017 startet med etablering av kontor i Drammen, samtidig som Landskapsarkitektur gruppen i UnionConsult ble etablert. I februar 2017 ble også vårt kontor i Grimstad og Hamar etablert. Også disse kontorene har vært en stor suksess, og samtlige kontorer har før første driftsår er tilbakelagt utviklet seg til å bli tverrfaglige kompetansesentere med svært erfarene medarbeidere. I tillegg til å stadig utvide sin geografiske plassering har 2017 bidratt til en styrking av markedsposisjonen med inngåelse av rammeavtaler med over 30 kommuner og offentlige byggherrer.

2018 fortsetter som tidligere år, med stadig vekst og etableringer i nye markeder. Vi ser at vår målsetning om å være landsdekkende innen 2020 er stadig mer realistisk. Ett viktig skritt i denne retningen er satsingen i Midt-Norge, og vi er stolte over å åpne vårt kontor i Trondheim i Januar 2018. Nærheten til fagmiljøet ved NTNU og en rekke spennende prosjekter i regionen gjør at vi ser frem til utviklingen ved kontoret og regionen.

Arkitektene kommer – RiK Arkitektur

2015 var ett begivenhetsrikt år for UnionConsult, og i tillegg til å vokse geografisk så ble grunnlaget for vår arkitektsatsning også lagt i 2015, ved at RiK Arkitektur gikk inn i UnionConsult gruppen. RiK Arkitektur har beholdt sitt navn, og er UnionConsults merkevare innen arkitektur og plan. RiK Arkitektur er en videreføring av Riseng og Kiehl Arkitekter AS. Kontoret har prosjektert en rekke vakre bygg, men kanskje det mest kjente prosjektet kontoret har gjennomført er Statsministerboligen og Møllergata 19 (Regjeringskvartalet). Videre er også RIK arkitektur engasjert av Bærum Kommune for å designe det ikoniske stupetårnet på Kadettangen.

UnionConsult planlegger infrastruktur

I 2016 ble også grunnlaget for vår satsing innen vei, bane og infrastruktur lagt. Ved organisk vekst har UnionConsult etter hvert etablert ett solid faglig miljø innen disse områdene.

Advokatene kommer – UnionConsult vokser organisk

Høsten 2017 utvider UnionConsult også sitt tjenestespekter med å også tilby juridisk rådgivning og bistand fra advokat.

Historen som enda ikke er skrevet

Historien slutter ikke her. UnionConsult har som et uttalt mål å bli landsdekkende, og utvikle oss videre med kontorer i de fleste fylker i Norge. Så vil tiden fremover vise om vår filosofi om korte beslutningsveier med lokal forankring, og vekst basert på kompetanse også vil bringe UnionConsult ut over landegrensene.

Likevel vil det alltid være en forutsetning og en grunnleggende holdning i bedriften, at vi skal opprettholde vår arv fra tiden da vi var små rådgiverkontorer. Engasjementet, historien, nærheten og samholdet. Arven vi sitter igjen med fra Jostein Sjetne, Oddvar Hegge, Kåre Haukås, Ole Falck Frederiksen, Ottar Melby, Hagerud , Riseng og Kiehl.